Welkom op watwaarnu.nl. Watwaarnu is een website, gemaakt door en onder verantwoording van Tijdmedia.

Algemeen

Identiteit

De verantwoordelijke voor deze internetsite, applicaties en andere websites van Tijdmedia is Gert Holterman, Pausgang 10D, 9712 EZ Groningen. Tijdmedia is bereikbaar via info@tijdmedia.nl.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

Door deze internetsite, applicaties of andere websites van Tijdmedia (hierna kortweg: de website) te benaderen en/of de op of via de website/applicatie aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen 

Tijdmedia behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen. Het is verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te lezen.

Toepasselijk recht

Op de website/applicatie en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website/applicatie en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer

Tijdmedia heeft met de grootst mogelijke zorg en aandacht de website/applicatie samengesteld. Alhoewel Tijdmedia daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website/applicatie aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website/applicatie, zijn voor eigen rekening en risico.

Tijdmedia is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website/applicatie, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Tijdmedia is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de website/applicatie te verwijderen. Het aanbieden op de website/applicatie van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Tijdmedia de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Tijdmedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website/applicatie of de (on)bereikbaarheid van de website/applicatie, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website/applicatie gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website/applicatie wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de vormgeving, inrichting en werking van de website/applicatie berusten bij Tijdmedia.

De inhoud (evenementinformatie) van de website/applicatie wordt grotendeels van derden betrokken, in casu Facebook.com, BandsinTown.com, diverse nieuws en theater websites, en rss (syndicatie) services.

Deze content valt niet onder de noemer auteursrechtelijk beschermd materiaal: Het gaat hier om openbare (reeds eerder ergens anders publiek gemaakte) programma informatie die niet door de wet op de geschriftenbescherming beschermd wordt. Trouwens, de aard van de content maakt natuurlijk dat verreweg het grootste deel van de organisaties die hun evenement hier aantreffen alleen maar blij zijn met de extra aandacht. En we plaatsen altijd de bronvermelding zodat de bezoeker de evenementinformatie kan verifieren.

Mocht u het storend vinden dat uw evenement geplaatst is op watwaarnu.nl, nodigen we u uit uw bezwaren kenbaar te maken via e-mail (contact@watwaarnu.nl).

De gebruiker mag de inhoud van de website/applicatie slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Tijdmedia is verkregen.

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's e n overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website/applicatie aan Tijdmedia naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart Tijdmedia voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De gebruiker verleent Tijdmedia door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van verspreiding, dat wil zeggen: lineair of on demand en ongeacht het (huidige of in de toekomst nog te ontwikkelen) medium waarover dit wordt gedistribueerd, waaronder maar niet beperkt tot via (ether-) zenders, satelliet, telefoonverbindingen, kabel en internet, naar vaste of mobiele apparatuur zoals tv´s, pc´s, handhelds, telefoons e.d. en iedere andere verspreiding van signalen of vastleggingen via vaste of mobiele (omroep- of tele) communicatienetwerken en diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de website/applicatie en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Technische Voorwaarden

De website/applicatie is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina's van deze website/applicatie op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Tijdmedia deze content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van Tijdmedia ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van een beschikbaar gestelde RSS-feed.

Privacyverklaring

Doeleinden

Voor het ontvangen van Tijdmedia Nieuwsbrieven en voor het participeren in sommige onderdelen van de website/applicatie is de registratie van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over activiteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in). Uw niet openbare gegevens worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. 

Toestemming

Door aanmelding of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door Tijdmedia. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of voogd.

Beveiliging

Uw gegevens die u via de website/applicatie hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Rechten

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Tijdmedia te richten contact@tijdmedia.nl. Tijdmedia zal u dan spoedig een overzicht verstrekken van uw bij Tijdmedia aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kunt u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Tijdmedia melden. Tijdmedia zal in uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij Tijdmedia hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Tijdmedia uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

Verdere gegevensverwerking

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de website/applicatie. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website/applicatie zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u hieronder.

Cookies

Cookiewet
Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website/applicatie wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de websites/applicaties van Tijdmedia maken gebruik van cookies.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies gebruikt Tijdmedia?
De website/applicaties van Tijdmedia maken gebruik van cookies. Dit zijn:

1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken
Wij maken bij Tijdmedia gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of je een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

3. Cookies van externe partijen
Op verschillende sites maken we gebruik van Facebook, Youtube, Hyves, Twitter, widgets en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video's en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op onze sites te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

Hoe kan ik cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Alleen advertentiecookies uitzetten: 
Als je geen third-party cookies wilt, dan kun je je daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your online choices.

N.B. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde inhoud en/of een of meer functionaliteiten op de website/applicatie niet meer beschikbaar zijn.

Toekomst
Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van de wet. Tijdmedia beraadt zich nog over de manier waarop zij deze wet precies invulling gaat geven.

Forumvoorwaarden

In aanvulling op de hiervoor weergegeven Algemene Voorwaarden, gelden voor deelnemers aan profielsites, discussiefora en andere vergelijkbare (delen) van de website/applicatie daarnaast de volgende voorwaarden:

  1. Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van Tijdmedia, te plaatsen.
  2. Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele bijdragen te plaatsen.
  3. Het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.
  4. Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.
  5. Berichten die, naar interpretatie van Tijdmedia, niet in overeenstemming zijn met de forumvoorwaarden, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden.
  6. Gebruikers die zich niet aan de forumvoorwaarden houden kunnen zonder waarschuwing van het forum verwijderd worden.
  7. Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van een forum, dienen via persoonlijke correspondentie aan Tijdmedia te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.
  8. Over de forumvoorwaarden kan niet met Tijdmedia worden gecorrespondeerd.  

Algemene Spelvoorwaarden

Hieronder leest u de Algemene spelvoorwaarden voor promotionele kansspelen en prijsvragen van Tijdmedia.

Toepasselijkheid
Deze algemene spelvoorwaarden zijn, naast eventuele specifieke spelvoorwaarden, van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere prijsvraag (verder te noemen 'Actie') die door Tijdmedia wordt aangeboden in haar programma’s en op de website/applicatie. Door deelname aan een Actie gaat u tevens akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.

Deelname
Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. Tijdmedia kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kan Tijdmedia kan te allen tijde om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Termijn en wijze van deelname
Per Actie zal in het programma en/of op de website/applicatie vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Raadpleeg de (programma) website/applicatie derhalve voor eventuele specifieke voorwaarden. Indien er voor een bepaalde actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze spelvoorwaarden. Per Actie kan gewoonlijk slechts één maal meegespeeld worden.

Deelnamekosten
Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of een deelnameformulier, worden deze kosten bij de Actie vermeld. In elk geval bedragen de kosten per deelname maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.

Prijzen
Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de winnaar(s) zullen worden bepaald. Een prijs wordt door Tijdmedia ter beschikking gesteld in de staat waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is Tijdmedia niet aansprakelijk. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor een concert, festival, film, sportwedstrijd of voor een ander evenement, kan bij afgelasting geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting
Mits over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per actie vermeld worden of deze door Tijdmedia zal worden voldaan dan wel of deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden.

Bepaling van de winnaars
Voor elke Actie, verschenen in Tijdmedia en/of op de website/applicatie, geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een onafhankelijke persoon (personen) of instrument. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.

Bekendmaking winnaars
De winnaars ontvangen per post, per email of  per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. In specifieke gevallen wordt de winnaar op de website bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden of , als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting  deelname
Medewerkers van Tijdmedia zijn uitgesloten van deelname. Tijdmedia behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

Aansprakelijkheid
Tijdmedia besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel of prijsvraag. Indien desondanks schade voortvloeit uit de deelname aan een actie, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, wijst Tijdmedia iedere aansprakelijkheid ter zake af. Daarnaast is Tijdmedia niet verantwoordelijk voor gebreken aan prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van prijzen. Tijdmedia behoudt zich het recht voor een actie vroegtijdig te beëindigen. Dit zal alsdan publiekelijk bekend worden gemaakt. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Tijdmedia openbaar gemaakt materiaal en/of programma, van welke aard dan ook, kunnen Tijdmedia niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Tijdmedia in het leven roepen.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Aanpassing
Tijdmedia behoudt zich het recht voor om (ook) de Algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de Algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe Algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Gedragscode  Promotionele Kansspelen
Tijdmedia handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van Tijdmedia, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan Tijdmedia via info@tijdmedia.nl

Laatst gewijzigd september 2015

Facebook event plaatsen

Als het event al op Facebook staat, plakt u eenvoudigweg het adres van de webpagina (op Facebook) in het vakje hieronder en binnen 10 seconden staat het op Watwaarnu.

Evenement zelf toevoegen

Plaats nu uw evenement gratis op Watwaarnu en bereik duizenden mensen. Niet moeilijk en zo gebeurd!